Ta strona używa plików cookie. Dowiedz się więcej o naszej polityce cookie
 
BIP

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Zawartość tego elementu strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

podspod
 
Menu strony
Przyjazne linki
Szybki kontakt

Obwieszczenie Wojewody łódzkiego

12 listopada 2014, AdministratorInformacja w sprawie wykonania przyłączy kanalizacji

29 października 2014, Administrator


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

13 grudnia 2013, Administrator


5 listopada 2013, Administrator


Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego

2 października 2013, Administrator


Informacja w sprawie wykonania przyłączy do kanalizacji

6 czerwca 2013, Administrator

Informacja Wójta Gminy Kutno w sprawie procedury realizacji przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gołębiew Nowy i Gołębiew Stary.

W związku z oddaniem do użytkowania systemu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gołębiew Nowy i Gołębiew Stary, informujemy, iż od dnia 6.06.2013r można przystępować do wykonania przyłączy kanalizacyjnych.

Procedura wykonania:
1. Wykonanie przyłączy do istniejących studni połączeniowych jest po stronie i na koszt właściciela /zarządcy posesji.
2. Przyłącze ma być połączone z domową instalacją wewnętrzną ścieków socjalno-bytowych z ominięciem szamba oraz bez przyłączeń jakichkolwiek odprowadzeń wód opadowych.
3. Odbiór techniczny przyłącza następuje na pisemny wniosek właściciela /zarządcy posesji (druk wniosku)
4. Odbiór techniczny przyłącza przez uprawnionego pracownika Gminy Kutno dokonywany jest na otwartym wykopie.
5. Odbiory dokonywane będą dwa razy w tygodniu: wtorek w godz. 12.00-18.00 , czwartek w godz. 9.00-14.30 w uzgodnionym terminie
6. W trakcie odbioru pracownicy Urzędu Gminy:
    • sprawdzą prawidłowość wykonania przez właściciela przyłącza kanalizacyjnego
    • spiszą stosowny protokół odbiorowy,
    • odczytają wskazania wodomierza,
    • przedstawią do podpisania przygotowaną na podstawie wypełnionego wcześniej wniosku umowę na odbiór ścieków z posesji.

Od dnia podpisania protokołu odbioru przyłącza i umowy właściciel posesji będzie mógł zrzucać ścieki do systemu gminnej kanalizacji sanitarnej.

Podłączenie do sieci kanalizacyjnej bez zgłoszenia do odbioru traktowane jest jako nielegalny zrzut ścieków i podlega karom określonym w Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.


Wniosek o odbiór przyłącza kanalizacyjnego


Alkohol metylowy

2 stycznia 2013, Administrator


Informacja o dofinansowaniu przez WFOŚ i GW w Łodzi

19 listopada 2012, Administrator


NSP 2011

9 czerwca 2011, Administrator


Ograniczenia poboru wody do podlewania ogródków, terenów zielonych i nawadniania upraw rolnych z gminnej sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy Kutno.

6 czerwca 2011, Administrator

Zarządzenie Nr 23/2011
Wójta Gminy Kutno
z dnia 6 czerwca 2011 r.

w sprawie ograniczenia poboru wody do podlewania ogródków, terenów
zielonych i nawadniania upraw rolnych z gminnej sieci wodociągowej dla
odbiorców z terenu Gminy Kutno.

Na podstawie art.41 ust 2. i 3 w związku z art.7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź.zm.),z uwagi na duży pobór wody z sieci wodociągowej na terenie Gminy Kutno, związany z brakiem opadów atmosferycznych, mając na względzie konieczność utrzymania dostaw wody do Odbiorców zarządzam , co następuje:

§ 1. Wprowadza się zakaz poboru wody z wodociągów gminnych z przeznaczeniem do:
- podlewania i zraszania trawników, klombów, ogrodów warzywnych,
- podlewania upraw działkowych, rolnych i sadowniczych
- podlewania folii i szklarni ogrodowych
§ 2. Zobowiązuje się wszystkich mieszkańców Gminy Kutno i instytucje zlokalizowane na jej terenie do racjonalnego korzystania z wody pitnej.
§ 3. Nie zastosowania się do niniejszego zarządzenia powoduje odpowiedzialność przewidzianą w przepisach o wykroczeniach.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do odwołania.
§ 5. Zarządzenie podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Gminy Kutno.
§ 6. Zarządzenie zostanie ogłoszone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej

 

Wójt Gminy Kutno
mgr inż. Jerzy Bryła