Dotacje dla osób fizycznych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków

Dotacje dla osób fizycznych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków

Program priorytetowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi "Dotacje dla osób fizycznych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie woj. łódzkiego w latach 2020-2021″ przewiduje dofinansowanie realizacji przez osoby fizyczne zadań polegających na wykonaniu przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności poniżej 5m3/d, w celu umożliwienia oczyszczania ścieków socjalno-bytowych na terenach, dla których nie jest przewidywana budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej.

Maksymalny poziom dotacji to 50 % kosztów kwalifikowanych, przy czym koszt kwalifikowany nie może być wyższy niż 12 000 zł. Za koszt kwalifikowany uznaje się: – zakup i dostawę materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji zadania, – wykonanie robót budowlano-montażowych przydomowej oczyszczalni ścieków. Podatek VAT może być ujęty w koszcie całkowitym zadania, o ile Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do jego odliczenia przy realizacji zadania. W budynkach znajdujących się w trakcie budowy dopuszcza się wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków pod warunkiem oddania budynku do użytkowania nie później niż w terminie do 31 października 2021 roku.

Przekroczenie wskazanego terminu wiązać się będzie z utratą prawa do dotacji oraz stanowić będzie podstawę do wypowiedzenia umowy. Serdecznie zapraszamy mieszkańców do Urzędu Gminy Kutno, gdzie pracownik merytoryczny w pokoju nr 2 udzieli wszelkich informacji lub do kontaktu telefonicznego pod nr (24) 384  89 02.