dodatki mieszkaniowe

KRYTERIUM KWALIFIKUJĄCE DO PRZYZNANIA

DODATKU MIESZKANIOWEGO

 1. Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy dla osób, które mają trudności z wnoszeniem bieżących opłat mieszkaniowych.

Komu przysługuje świadczenie?

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy przeznaczoną dla osób spełniających łącznie poniższe trzy warunki:

 • posiadają tytuł prawny do lokalu;
 • zamieszkują lokale mieszkalne spełniające kryterium metrażowe;
 • spełniają kryterium dochodowe.

Kryterium tytułu prawnego do lokalu

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach, stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

Kryterium metrażowe

Kryterium metrażowe uzależnione jest od liczby osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% (lub 50% pod warunkiem, że udział pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%).

Wartości powierzchni normatywnej dla lokali w zależności od liczby osób zamieszkujących  w tych lokalach przedstawia poniższa tabela.

Liczba osób zamieszkujących w lokalu

Powierzchnia normatywna

Powierzchnia normatywna + 30%

1 osoba

35 m2

45,5 m2

2 osoby

40 m2

52,0 m2

3 osoby

45 m2

58,5 m2

4 osoby

55 m2

71,5 m2

5 osób

65 m2

84,5 m2

6 osób

70 m2

91,0 m2

W przypadku zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Do obliczania dodatku ustawa przewiduje możliwość przyjęcia zwiększonej o 15 m2 powierzchni normatywnej lokalu mieszkalnego z uwagi na zamieszkiwanie w lokalu:

 • osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim,
 • osoby niepełnosprawnej, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. 

Kryterium dochodowe

Za gospodarstwo domowe w przypadku dodatku mieszkaniowego rozumie się wszystkie osoby mieszkające w lokalu.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje jeżeli średni miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego, w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym (od 1.03.2020 r. jest to kwota 2100,00 zł) oraz 125% tej kwoty na osobę w gospodarstwie wieloosobowym (od 1.03.2020 r. jest to kwota 1500,00 zł).

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Do celów obliczania dodatku do dochodu zalicza się m. in. zasiłki dla bezrobotnych, świadczenia przysługujące osobie bezrobotnej z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych, renty, emerytury, dodatki kombatanckie, stypendia studenckie i z PUP, alimenty, jednorazowe odprawy, nagrody jubileuszowe, trzynastki, świadczenia z funduszu socjalnego, świadczenia przedemerytalne, świadczenia z tytułu rodziny zastępczej, zasiłki rodzinne wraz              z dodatkami, zasiłki pogrzebowe, wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia z umów o dzieło, wynagrodzenie z umów zlecenia, darowizny, dochody ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości, odsetki od lokat i oszczędności, itp.

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów wyrażonej w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Przeciętny dochód  z pracy indywidualnych gospodarstw rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2019 r. wynosił 2 715,00 zł.

Do dochodu nie wlicza się: świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, zryczałtowanego dodatku energetycznego, świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych  z powodów politycznych, jednorazowy dodatek pieniężny dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenie kompensacyjne z 2016 r., świadczenia wychowawczego, dodatku wychowawczego, dopłaty do czynszu o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych  w pierwszych latach najmu mieszkania, świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

 1. Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Dopłata do czynszu stanowi instrument wsparcia najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje osobom spełniającym łącznie poniższe warunki:

1) są najemcami lub podnajemcami lokali mieszkalnych i najmowały albo podnajmowały lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r.,

2) zostanie im przyznany dodatek mieszkaniowy,

3) średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku jest co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w  2019 r.

Wnioski o przyznanie dopłaty do czynszu można składać do 31 marca 2021 r.

Dodatki energetyczne

Wymagane wnioski i formularze:

 1. Druk wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego

Od 1 stycznia 2014 roku osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego. 

Zasady i tryb przyznawania, a także wypłacania dodatków energetycznych reguluje ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to zgodnie z tą ustawą osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późniejszymi zmianami), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 stycznia 2016 r. wynosi:

 1. dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną - 11,37 zł / miesiąc;
 2. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób - 15,80 zł / miesiąc;
 3. dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób - 18,70 zł / miesiąc.

 Warunki jakie  należy spełniać aby otrzymać zryczałtowany dodatek energetyczny

 Aby otrzymać zryczałtowany dodatek energetyczny należy:

 • ·      złożyć stosowny wniosek,
 • ·      mieć ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,
 • ·      być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej i dostarczyć

       do wglądu oryginał umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej,

 • ·      zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wnioski o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego zostały  zwolnione z opłaty skarbowej  na okres od dnia 1 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014r. (Dz.U. z 2014r. poz. 224).