Nabór wniosków dla zadań realizowanych w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” na lata 2020-2024

Nabór wniosków dla zadań realizowanych w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” na lata 2020-2024

Informujemy, że Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłosił nabór wniosków dla zadań realizowanych w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda".

Program ma na celu ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej.

Beneficjentem programu są osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny z kompletnym systemem orynnowania dachu.

Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji na zasadzie refundacji, jednak nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 5.000,00 zł na jedno przedsięwzięcie.

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty zakupu, montażu, budowy i uruchomienia instalacji, pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, takich jak:

a) przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego,

b) instalacja rozsączająca,

c) zbiornik retencyjny szczelny lub infiltracyjny:

zbiornik retencyjny nadziemny otwarty o pojemności 2 m³ lub większej,

zbiornik retencyjny nadziemny zamknięty o pojemności 1 m³ lub większej (w przypadku zbiorników o pojemności mniejszej niż 2 m³ wymagane jest aby w ramach dofinansowania zostały zakupione minimum 2 szt.),

zbiornik retencyjny podziemny zamknięty o pojemności 2 m³ lub większej,

d) elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Program realizowany będzie w latach 2020-2024, nabór wniosków ma charakter ciągły w okresie od 01.07.2020 r. do 31.05.2024 r. lub do wyczerpania środków.

Wnioski należy składać indywidualnie w WFOŚiGW w Łodzi na obowiązującym formularzu, zarówno w wersji papierowej, jak i w wersji elektronicznej poprzez Portal Beneficjenta.

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Moja Woda" na stronie:

http://www.wfosigw.lodz.pl/nabor-wnioskow-dla-zadan-realizowanych-w-ramach-programu-priorytetowego-moja-woda-na-lata-2020--2024,49,2428.html