Całkowita wartość Projektu: 8 555 679,96 złŁączna kwota dofinansowania: 6 200 944,84 zł
w tym: z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 5 922 250,69 zł, z budżetu państwa: 278 694,15 zł.

Celem bezpośrednim projektu jest rozwój gospodarki turystycznej w gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez przebudowę infrastruktury turystycznej, przystosowanie istniejącego obiektu dziedzictwa kulturowego do pełnienia funkcji turystycznych oraz zagospodarowanie terenu w Parku Kulturowym Etnograficznym Podregionu Kutnowskiego związanego z poetą romantycznym Józefem Bohdanem Zaleskim w Leszczyku.
Zakres rzeczowy projektu:

Zadanie 1 – Infrastruktura turystyczna, w tym: Branża budowlana, sanitarna, elektryczna (budynek A+B),sieci i przyłącza wod-kan, sieci i przyłącza elektryczne, instalacje teletechniczne-monitoring, instalacja fotowoltaiczna 10kWp, instalacje wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, instalacje grzewczo-chłodnicze (budynek A+B), instalacje zewnętrzne ciepłownicze i c.w.u., odnawialne źródła ciepła wraz z wymiennikiem gruntowym, zagospodarowanie terenu - drogi, chodniki z płyt kamiennych, zagospodarowanie terenu (parking, ogrodzenie, konstrukcja pod panele fotowoltaiczne, prace ziemne/porządkowe)


Zadanie 2 – Zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia projektu, w tym: boisko, piłkochwyty, nawierzchnia placu zabaw i siłowni, urządzenie placu zabaw, urządzenie siłowni, ST-B mała architektura, składana scena plenerowa, urządzenie parku, zakup i montaż małej architektury.


Zadanie 3 - Zakup sprzętu i wyposażenia do obsługi ruchu turystycznego, w tym: zakup instrumentów i sprzętu muzycznego, zakup wyposażenia artystycznego, wyposażenie kina letniego oraz sceny letniej, wyposażenie sali widowiskowej, wyposażenie punktu informacji turystycznej, wyposażenie punktu informacji turystycznej - multimedialna sala obsługi turysty, zakup wyposażenia - oznakowanie obiektów i atrakcji turystycznych (drogowskazy, informacyjna tablica turystyczna, tablica - punkt informacji turystycznej na obiekcie), zakup stojaków rowerowych na potrzeby rozwoju turystyki aktywnej – rowerowej.


Zadanie 4 - Kampanie promująca ofertę turystyczną, w tym: Portal internetowy, Folder turystyczny.


Zadanie 5 – Zarządzanie projektem i jego obsługa: nadzór ( autorski,inwestorski, archeologiczny i geologiczny), zarządzanie projektem, informacja i promocja (tablice pamiątkowe i informacyjna, broszura informacyjna o projekcie)

 

logu UE