Zarządzenie Nr 26/2020 Wójta Gminy Kutno z dnia 11 marca 2020 r.

Zarządzenie Nr 26/2020 Wójta Gminy Kutno z dnia 11 marca 2020 r.

Zarządzenie Nr 26/2020 Wójta Gminy Kutno z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujących na terenie gminy Kutno

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374) a także Komunikatem Wojewody Łódzkiego nr ZK-I.6333.19.2020 z dnia 9 marca 2020 r., zarządzam, co następuje.

§ 1. 1. Na terenie gminy Kutno zaleca się odwołanie i nieorganizowanie wydarzeń społecznych, kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych oraz innych o charakterze, gdzie przewidywane jest zgromadzenie w jednym miejscu wielu uczestników tych wydarzeń.

2. Zaleca się unikania dużych skupisk ludzi i ograniczenie przebywania w miejscach publicznych.

3. Zaleca się zaniechania podróży, zwłaszcza do krajów o wysokim ryzyku zakażenia się koronawirusem.

§ 2. Wszystkie jednostki organizacyjne gminy Kutno zobowiązane są do odwołania imprez masowych oraz innych wydarzeń społecznych, kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych, jak również o innym charakterze, gdzie przewidywane jest zgromadzenie w jednym miejscu wielu uczestników.

§ 3. Wszystkie jednostki organizacyjne gminy Kutno zobowiązane są do konieczności zaprzestania dodatkowych zajęć społecznych, kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych oraz o innym charakterze.

§ 4. W celu załatwienia wszelkich spraw urzędowych Mieszkańcom gminy Kutno zaleca się korzystanie z drogi telefonicznej bądź korespondencyjnej.

§ 5. Apeluje się o racjonalne i odpowiedzialne zachowanie oraz stosowanie się do rekomendacji służb sanitarnych i profesjonalistów medycznych.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, do dnia odwołania.